Let op! Geld lenen kost geld.

Wet Financieel Toezicht

De Wet Financieel Toezicht (WTF) schrijft voor dat financiële dienstverleners voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst hun cliënten duidelijk…

Geld lenen doe je zelf online tegen de laagste rente van Nederland.

De Wet Financieel Toezicht (WTF) schrijft voor dat financiële dienstverleners voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst hun cliënten duidelijk inzicht moeten verschaffen in hun dienstverlening. Terecht: wij vinden het enorm belangrijk dat jij, wanneer je bij ons een financiering wilt afsluiten, precies weet waar je aan toe bent. Daarom vind je hier onze dienstenwijzer en dienstverleningsdocument (DVD).

DocumentDownload
DienstenwijzerDownload document
Vergelijkingskaart risico’s afdekkenDownload document
Vergelijkingskaart hypothekenDownload document

Wil je liever hier alvast onze Dienstenwijzer lezen? Dat kan natuurlijk ook.

Dienstenwijzer A-Krediet Financiele Diensten bv.

Geachte client,

In deze dienstenwijzer kun je kennismaken met A-Krediet Financiele Diensten bv. en haar diensten. Naast de algemene gegevens vind je informatie over onze openingstijden, bereikbaarheid en waar je terecht kunt met eventuele klachten.
Deze dienstenwijzer wordt voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst aan je verstrekt. Tevens kun je deze dienstenwijzer bij ons opvragen of de complete tekst downloaden via onze website: https://www.a-krediet.nl.

Wie zijn wij?

A-Krediet Financiele Diensten bv. is een landelijk werkende, onafhankelijke financiële dienstverlener die bemiddelt in de producten die later in deze dienstenwijzer genoemd staan. De handelsnamen A-Krediet, A-Verzekering, A-Hypotheek en Autolening.nu zijn handelsnamen van A-Krediet Financiele Diensten bv. De adviseurs van A-Krediet Financiele Diensten bv. zullen aan de hand van de door jou beschikbaar gestelde informatie streven naar een advies dat/bemiddeling die zo goed mogelijk bij je persoonlijke omstandigheden en wensen aansluit.

A-Krediet Financiele Diensten bv. is statutair gevestigd in Bennekom en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09169773.

Registratie bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM)

In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) is ons kantoor geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12018948.

Aard van de dienstverlening

Met de vergunning die A-Krediet Financiele Diensten bv. heeft verkregen van de Autoriteit Financiële Markten(AFM) mogen wij bemiddelen in de volgende financiële diensten:

 • Consumptief Krediet
 • Hypothecair Krediet
 • Levensverzekeringen
 • Schadeverzekeringen
 • Electronisch geld
 • Spaarrekeningen
 • Betaalrekeningen

Algemene informatie over onze diensten vind je op onze website www.a-krediet.nl. (Specifieke informatie over de financiële producten en diensten van maatschappijen waar A-Krediet Financiele Diensten bv. mee samenwerkt, tref je aan bij ‘Algemene Voorwaarden Kredietverstrekkers’ op a-krediet.nl en op hun eigen internetsites.)

Voordat je een product afneemt waarin A-Krediet Financiele Diensten bv. bemiddelt, ontvang je (indien van toepassing ten aanzien van het af te nemen product) de volgende, specifiek op het product en jouw situatie toegesneden, informatie:

 • DVD (dienstverleningsdocument)
 • Precontractuele informatie
 • Overeenkomst met algemene voorwaarden, met daarin informatie over betalingen, premies, van toepassing zijnde rentepercentages enz.

Verkoop op afstand

Op producten waarin A-Krediet Financiele Diensten bv. bemiddelt en die je per post of e-mail afsluit (waarover uitsluitend schriftelijke en geen mondelinge, ook geen telefonische, contacten zijn geweest) zijn geen andere algemene voorwaarden van toepassing. Wel geldt voor deze producten een speciale garantie. Indien je niet tevreden bent over het afgesloten product, dan heb je de mogelijkheid om de overeenkomst ongedaan te maken. Je hebt daarvoor 14 kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat je zowel de (door jezelf en door de maatschappij) ondertekende overeenkomst thuis hebt ontvangen. Je kunt de overeenkomst ongedaan maken door het sturen van een aangetekende brief aan de maatschappij waarmee je de overeenkomst bent aangegaan.

Bemiddelen of adviseren

Als tussenpersoon of bemiddelaar is A-Krediet Financiele Diensten bv. erop gericht een overeenkomst tot stand te brengen inzake financiële producten tussen consumenten en aanbieders (verzekeringsmaatschappijen, hypotheekverstrekkers enz.).

A-Krediet Financiele Diensten bv. kan daarbij een advies verstrekken. Bovendien kan A-Krediet Financiele Diensten bv. de aanbieder assisteren bij het beheer en de uitvoering van dergelijke overeenkomsten en desgewenst, bijvoorbeeld bij verzekeringen, behulpzaam zijn bij het indienen van een claim bij de betrokken aanbieder.

Ongebonden selectief

Ons kantoor is ‘adviesvrij’. Dat wil zeggen dat A-Krediet Financiele Diensten bv. geen enkele contractuele verplichting heeft om je te adviseren te kiezen voor specifieke financiële producten van bepaalde kredietverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen, banken en/of hypotheekverstrekkers. A-Krediet Financiele Diensten bv. is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, maatschappij, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Periodiek maken wij een selectie van financiële producten die banken, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij met een aantal voorkeurmaatschappijen. A-Krediet Financiele Diensten bv. bepaalt zelf welke maatschappijen dat zijn. A-Krediet Financiele Diensten bv. is dus volledig vrij in haar advisering.

Onze kwaliteit

Wij voldoen aan de eisen die de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) stelt. Wij beschikken bijvoorbeeld over de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten. Deze vergunningen zijn wettelijk verplicht om te kunnen bemiddelen bij financieringen, verzekeringen, hypotheken en overige financiële diensten. A-Krediet Financiele Diensten bv., dan wel medewerkers van A-Krediet Financiele Diensten bv., zijn aangesloten bij:

 • Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF)

Tevens zijn wij in het bezit van een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bereikbaarheid

A-Krediet Financiele Diensten bv. wil goed bereikbaar zijn voor haar relaties. Je kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen;

Correspondentieadres:
Edeseweg 109
6721 JS  Bennekom

Bezoekadres:
Edeseweg 109
6721 JS  Bennekom

Wij zijn op werkdagen geopend van 09:00 uur tot en met 17:30 uur.

Telefonisch of per fax
Telefoonnummer: 0318 – 452 452
Faxnummer: 0318 – 452 455

Buiten kantoortijden kun je een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat.

Via internet
Website: https://www.a-krediet.nl/
E-mailadres: info@a-krediet.nl

Klachten

Uiteraard doet A-Krediet Financiele Diensten bv. haar uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je echter niet tevreden? Heb je een klacht over A-Krediet Financiele Diensten bv., of over onze werkwijze of informatieverstrekking? Dan horen wij dit graag en verzoeken wij je vriendelijk om dit schriftelijk aan de directie van ons kantoor te laten weten. A-Krediet Financiele Diensten bv. zal vervolgens haar uiterste best doen om tot een tevredenheid stemmende oplossing met je te komen. Desgewenst kun je de klachtenprocedure van A-Krediet Financiele Diensten bv. opvragen.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kun je je met de klacht wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG   Den Haag
Telefoonnummer: 0900-3552248
E-mail: info@kifid.nl
Website: http://www.kifid.nl/

Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF)
Postbus 3009
5213 JG  ’s Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073-7511790
E-mail: info@nvf.nl
Website: http://www.nvf.nl/

Wat verwachten wij van jou?

Om je belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van jou. In elk geval dat je juiste en volledige informatie aan ons versterkt. Dit is in je eigen belang. Mocht achteraf blijken dat je onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is de schade niet of niet geheel te vergoeden. Ook kan de aangevraagde lening of verzekering alsnog worden afgewezen. Als er wijzigingen plaatsvinden in je persoonlijke situatie of in die van je gezin, verwachten wij dat je dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Onder wijzigingen vallen onder meer de volgende onderwerpen: verhuizing, wijziging van rekeningnummer voor incasso, overlijden, geboorte, samenwonen, huwelijk en scheiding. Wij vragen je alle e-mail en overige stukken die je van ons ontvangt op juistheid te controleren en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden inzake kredietverstrekking en schadeverzekeringen worden betaald of gefinancierd door de bank of verzekeraar waar A-Krediet Financiele Diensten bv. jouw product onderbrengt. Wij ontvangen van de banken en verzekeringsmaatschappij(en) een provisievergoeding die onderdeel vormt van de premie of rente die bij je in rekening wordt gebracht. Voor andere producten dan hiervoor genoemd, werken wij provisievrij. Dit betekent dat er geen provisie of vergoeding in het product verwerkt zit. Voor het bemiddelen en adviseren van deze producten zal A-Krediet een advies- of verrichtingenfee bij de klant in rekening brengen. Deze fee zal altijd vooraf op transparante wijze aan je gecommuniceerd worden.

Kortom, indien A-Krediet Financiele Diensten bv. voor haar dienstverlening rechtstreeks kosten bij je in rekening brengt, dan informeren wij je hierover vooraf. Zo kom je nooit voor onverwachte kosten te staan.

Beëindiging van de relatie

Je hebt het recht om op elk moment de relatie met ons bedrijf te beëindigen. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande contracten in stand blijven.